Oliver Moragues

Politica de privacidad – Catalan

CONDICIONES DE USO

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OLIVER MORAGUES SAT informa que és titular del lloc web www.olivermoragues.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, OLIVER MORAGUES SAT informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és OLIVER MORAGUES SAT, amb CIF V57996076 i domicili social en CAMI DE BINICOMPRAT SN 07210, ALGAIDA (ILLES BALEARS), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom ……………………………, foli ……………………………, fulla …………………………… i inscripció ……………………………. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@olivermoragues.com.

El titular d’aquest lloc web és OLIVER MORAGUES SAT, amb CIF V57996076 i domicili social en CAMI DE BINICOMPRAT SN 07210, ALGAIDA (ILLES BALEARS), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom ……………………………, foli ……………………………, fulla …………………………… i inscripció ……………………………. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@olivermoragues.com.

Usuari i règim de responsabilitats

The navigation, access and use of the website of OLIVER MORAGUES SAT confers the condition of user, by which they accept, from the navigation through the website of OLIVER MORAGUES SAT, all the conditions of use established here without prejudice to the application of the corresponding regulations of compulsory legal compliance as appropriate.

El lloc web d’OLIVER MORAGUES SAT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per OLIVER MORAGUES SAT per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per OLIVER MORAGUES SAT contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

OLIVER MORAGUES SAT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

OLIVER MORAGUES SAT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, OLIVER MORAGUES SAT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

OLIVER MORAGUES SAT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’OLIVER MORAGUES SAT amb CIF V57996076 i domicili social situat en CAMI DE BINICOMPRAT SN 07210, ALGAIDA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, OLIVER MORAGUES SAT informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

OLIVER MORAGUES SAT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que OLIVER MORAGUES SAT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@olivermoragues.com.

Podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre OLIVER MORAGUES SAT i l’usuari.

OLIVER MORAGUES SAT disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza pel CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

OLIVER MORAGUES SAT per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’OLIVER MORAGUES SAT. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’OLIVER MORAGUES SAT.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’OLIVER MORAGUES SAT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’OLIVER MORAGUES SAT.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

OLIVER MORAGUES SAT es reserva, igualment, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o pel incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. OLIVER MORAGUES SAT té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

Política de privacitat a les xarxes socials
D’acord amb el que disposa la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OLIVER MORAGUES SAT informa als usuaris que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades d’OLIVER MORAGUES SAT:
 • CIF: V57996076
 • ADREÇA: CAMI DE BINICOMPRAT SN 07210, ALGAIDA (ILLES BALEARS)
 • https://olivermoragues.com/
 • DOMINI WEB: www.olivermoragues.com
L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per OLIVER MORAGUES SAT, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquells dades personals publicades al seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. OLIVER MORAGUES SAT té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament. Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant OLIVER MORAGUES SAT, d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer’s en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’OLIVER MORAGUES SAT, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: És el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o a cessar el tractament de les mateixes per part d’OLIVER MORAGUES SAT.
OLIVER MORAGUES SAT realitzarà les següents accions:
 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’OLIVER MORAGUES SAT.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixen de ser del seu interès i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.
Publicacions
L’usuari, un cop unit a la pàgina d’OLIVER MORAGUES SAT, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. S’hi prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, OLIVER MORAGUES SAT es reserva el dret a retirar de manera immediata el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. OLIVER MORAGUES SAT no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat un usuari. L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part d’OLIVER MORAGUES SAT, però sí que romandran a la Xarxa Social.
Concursos i promocions
OLIVER MORAGUES SAT es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Cumplint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.
Publicitat
OLIVER MORAGUES SAT utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’OLIVER MORAGUES SAT perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/